19.06.2015

Obwieszczenie Wojewody małopolskiego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2013.687 ze zmianami), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zmianami)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 16 czerwca 2015 r. wydał decyzję, znak: WI-IX.7821.1.7.2015, o uchyleniu decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 5/15 znak: WAB.6747.11.2014 z 12 lutego 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi ul. Niwa Monowicka od km 0+000,00 do km 0+190,00 (odcinek A – B) oraz od km 0+000,00 do km 0+081,72 (odcinek C – D) w Oświęcimiu, i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia – po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez stronę postępowania.

Ww. decyzja jest ostateczna w toku instancji.

 

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 22 (parter), w poniedziałek w godz. 900 – 1700, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1530, telefon: 12 39 21 663.
Na ww. decyzję Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie tej decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.