19.06.2015

Obwieszczenie Wojewody małopolskiego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2013.687 ze zmianami), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zmianami)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 16 czerwca 2015 r. wydał decyzję, znak: WI-IX.7821.1.7.2015, o uchyleniu decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 5/15 znak: WAB.6747.11.2014 z 12 lutego 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi ul. Niwa Monowicka od km 0+000,00 do km 0+190,00 (odcinek A – B) oraz od km 0+000,00 do km 0+081,72 (odcinek C – D) w Oświęcimiu, i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia – po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez stronę postępowania.

Ww. decyzja jest ostateczna w toku instancji.

 

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 22 (parter), w poniedziałek w godz. 900 – 1700, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1530, telefon: 12 39 21 663.
Na ww. decyzję Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie tej decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Font Resize
Contrast