25.07.2013

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania   do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.   Nr 143, poz. 963), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że:

 

  • 18 lipca 2013 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak:           WI-IX.7840.1.9.2012 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+700 w mieście Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, gdyż ustąpiła przyczyna uzasadniająca zawieszenie ww. postępowania.

 

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 142 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji,

 

 

 

  • 18 lipca 2013 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 6/13, znak:         WI-IX.7840.1.9.2012 o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+700 w mieście Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie – po rozpatrzeniu wniosku, który złożył 30 listopada 2012 r. Pan Edward Kopeć Kierownik Inspektoratu Rejonowego w Oświęcimiu – pełnomocnik Pana Bogusława Borowskiego, Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, reprezentującego Województwo Małopolskie na podstawie Uchwały Nr 434/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z 14 kwietnia 2011 r.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w mieście Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych nieruchomościach lub ich części, oznaczonych według katastru nieruchomości, położonych w projektowanym obszarze inwestycji i będących częścią inwestycji:

 

a) niezbędnych do jej realizacji, znajdujących się między liniami rozgraniczającymi teren, które są obecnie lub stają się własnością Skarbu Państwa (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia projektu podziału niniejszą decyzją i jest przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

– jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, obręb Nr 0001, Oświęcim na działkach: 1826/305, 1826/303, 1826/301, 1826/299, 1826/297, 1826/295, 1826/293, 1826/291, 1826/289, 1826/287, 1826/285, 1826/283, 1826/281, 1826/219, 1826/217, 1826/215, 1826/211, 1826/209, 1826/207, 1826/205, 1826/203, 1826/213, 1826/361 (1826/204), 1826/359 (1826/202), 1010/24 (1010/8), 1010/27 (1010/23),

– jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, obręb Nr 0002, Dwory I na działkach: 2478/18, 2478/16, 2401/12, 2398/12, 2397/12, 2396/10, 2395/23, 2395/21, 2394/10, 2393/23, 2393/21, 2392/10, 2390/4, 2391/5, 2388/11, 2387/3, 2388/9, 2373/64, 2373/62, 2373/60, 2373/58, 2369/18, 2369/16, 2369/14, 2478/23 (2478/20), 2369/20 (2369/15), 2369/22 (2369/17), 2388/13 (2388/12), 2391/7 (2391/6), 2392/12 (2392/11), 2393/27 (2393/24), 2393/25 (2393/22), 2394/12 (2394/11), 2395/25 (2395/22), 2478/21 (2478/17),

 

b) niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa, ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania, oznaczonych jako obszary „A”, „B”, „C” i „D” (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i jest przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

– jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, obręb Nr 0001, Oświęcim na działkach: 1010/26 (1010/8), 1010/28 (1010/23),

– jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, obręb Nr 0002, Dwory I na działkach: 2478/24 (2478/20), 2369/21 (2369/15), 2396/11, 2397/13, 2398/13.

 

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia     o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

 

Ww. postanowienie oraz decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia się o ich wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim, w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz w prasie lokalnej.

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. postanowienia oraz decyzji wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. W razie zwrotu przesyłki, zawiadomienie pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj.   od dnia ukazania się obwieszczenia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

O wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zawiadamia się również Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 7 ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji wyda tę nieruchomość, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.