16.07.2013

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji Nr 76/13 znak: WI-II.7840.8.13.2013 z dnia 23 maja 2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Budowa zespołu zaporowo-upustowego BZ0808 DN500 MOP 5,5 MPa w miejscowości Oświęcim – elementu gazociągu przesyłowego DN500 MOP 5,5 MPa relacji Oświęcim – Szopienice w ramach zadania pn. „Remont i modernizacja gazociągu Oświęcim – Szopienice”, adres obiektu: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, jednostka ewidencyjna Oświęcim Miasto, obręb Oświęcim, działki numer 710/43, 710/44«.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 z późniejszymi zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.