27.03.2015

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego – marzec 2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 20 marca 2015 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego, znak: WI-IX.7821.1.15.2014 o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 4/14, znak: WAB.67473.3.2014 z 7 sierpnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu od km 0+012,65 do km 1+376,68 i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Ww. decyzja jest ostateczna w toku instancji. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – ul. Basztowa 22, pokój 17 (parter), w poniedziałek w godz. 930 – 1600, a od wtorku do piątku w godz. 800 – 1430 , telefon 12 39 21 923.
Na ww. decyzję Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie tej decyzji.
Zgodnie z art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji.