13.07.2022

OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim etap I wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Adres zamierzenia budowlanego: działki ewidencyjne nr 2307/3, 1049/16, 1050/7, 1051/8, 1084/9, 1084/10, 1077/7, 1089/3, 2296/3, 1137/5, 1144/4, 1144/5, 1144/2, 1147, 1152/8, 1152/12, 1152/10, 1150/2, 1149/1, 1219/5, 1219/2, 1084/4, 1084/32, 1084/31, 1285/1, 1287/10, 1300/2, 1300/4, , 2665/2, 1298/3, 1298/12, 1298/15, 1298/13, 1301/7, 1301/3, 1301/18, 1318/204, 1318/5, 1318/4, 1319/4, 1319/1, 1320, 1344/16, 1344/6, 1345, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 121301_1, miejscowość Oświęcim, gmina Oświęcim.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra­cyjnego (Dz.U.2021.735 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziem­nego w Świnoujściu (Dz.U. 2021.1836 ze zmianami),

Wojewoda Małopolski

zawiadamia o wszczęciu 27 czerwca 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840.17.7.2022.DP), na wniosek z 27 czerwca 2022 r. (uzupełniony 06 lipca 2022 r.) inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Grzegorza Filika,

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.:

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim etap I wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Adres zamierzenia budowlanego: działki ewidencyjne nr 2307/3, 1049/16, 1050/7, 1051/8, 1084/9, 1084/10, 1077/7, 1089/3, 2296/3, 1137/5, 1144/4, 1144/5, 1144/2, 1147, 1152/8, 1152/12, 1152/10, 1150/2, 1149/1, 1219/5, 1219/2, 1084/4, 1084/32, 1084/31, 1285/1, 1287/10, 1300/2, 1300/4, , 2665/2, 1298/3, 1298/12, 1298/15, 1298/13, 1301/7, 1301/3, 1301/18, 1318/204, 1318/5, 1318/4, 1319/4, 1319/1, 1320, 1344/16, 1344/6, 1345, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 121301_1, miejscowość Oświęcim, gmina Oświęcim.

Obszar oddziaływania obiektu, a którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zmianami), nie wykracza poza teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Równocześnie na podstawie art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,

zawiadamiam,

iż w niniejszej sprawie wydano postanowienie nr 60/W/2022, znak: WI-II.7840.17.7.2022.DP z 07 lipca 2022 r., na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 ze zmianami), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2021.1836 ze zmianami) oraz na podstawie art. 77 § 1 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zmianami), nakładając na inwestora obowiązek usu­nięcia nieprawidłowości, w trzech egzemplarzach projektu budowlanego, w związku ze stwierdzeniem naruszeń w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w spra­wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 ze zmianami).

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej), mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumen­tacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując znak sprawy: WI‑II.7840.17.7.2022.DP) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 67, (telefon kontraktowy 12 39 21 667 lub 12 39 21 670), w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępo­wa­nia strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu stosuje się odpowiednio, między innymi przepis art. 8 ust. 1 i 1a, który zobowiązuje wojewodę do zawiadamia o wszczęciu postępowania w zakresie terminalu:

  1. wnioskodawcę, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany we wniosku;

  2. właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia;

  3. pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; w obwiesz­czeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem według katastru nieruchomości oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości, a także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;

  4. właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu gminy.

Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu lub pozwolenia na rozbiórkę tej inwestycji przepisy art. 8 ust. 3 і 3a, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stosuje się odpowiednio, zatem w przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu lub przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu – nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1a ww. ustawy w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczę­ciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu następuje w drodze obwieszczenia. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu),

  • na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oświęcim (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy)

  • w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

 

OBWIESZCZENIE-zawiadomienie o wszczęciu