27.06.2016

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydanej decyzji, znak: WI-IX.7821.1.5.2016

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego 14 czerwca 2016 r. wydana została decyzja znak: WI-IX.7821.1.5.2016, uchylająca w całości decyzję Starosty Oświęcimskiego Nr 1/16, znak: WAB.6747.6.2015 z 25 stycznia 2016 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej w km od 0+012,52 do km 0+401,85 wraz z łącznikiem od ul. Nowej do ul. Pod Bobrem w km 0+030,34 do km 0+272,27 na terenie Gminy Miasto Oświęcim i przekazująca sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Dalsze informacje można znaleźć w załączniku

Załącznik

Obw. O Decyzji Wi Ix.7821.1.5.2016