06.10.2017

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego znak WI-IV.746.1.47.2017

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora:
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Jerzego Heidera – adres do korespondencji: GASENGINEERING Jerzy Heider, ul. gen. Hallera 20, 02-709 Ruda Śląska – wniosek złożony 18 sierpnia 2017 r., uzupełniony 14 września 2017 r.

 

w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka gazociągu w/c DN500 relacji Oświęcim-Szopienice o długości 30,00 m oraz połączenie odcinkiem kabla drenażowego o długości ok. 100 m istniejącej stacji drenażu wzmocnionego z nowym gazociągiem dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa gazociągu DN 500 Oświęcim- Szopienice”, na działce nr 715/3, obręb 0001
Oświęcim, miasto Oświęcim.
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.47.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 19, ul. Basztowa 22. 

  

Dalsze informacje można znaleźć w załączniku.

Załącznik

Wi Iv.746.1.47.2017 Obwieszczenie O Wszczeciu Postepowania.7859250 8667890