12.08.2011

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 01 sierpnia 2011r. wydana została decyzja Wojewody Małopolskiego, znak: WI.IX.7821-1-13-11, o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 3/11 z 25 maja 2011r., znak WAB.6747.3.2011 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji po rozpatrzeniu odwołania od ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ulic Pilata i Olszewskiego, jako dróg powiatowych klasy Z w Oświęcimiu od km 0+000,00 do km 0+956,00, w tym przebudowa trzech skrzyżowań na małe ronda (dotyczy skrzyżowań: z ul. Słowackiego, z ul. Sobieskiego i z ul. Śniadeckiego oraz skrzyżowania ul. Pilata ul. Nojego), przebudowa nawierzchni jezdni, zatok postojowych oraz autobusowych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa chodników i zjazdów, przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci cieplnej, sieci teletechnicznej oraz sieci gazowej.

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 01 sierpnia 2011r. wydana została decyzja Wojewody Małopolskiego, znak: WI.IX.7821-1-13-11, o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 3/11 z 25 maja 2011r., znak WAB.6747.3.2011 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji po rozpatrzeniu odwołania od ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ulic Pilata i Olszewskiego, jako dróg powiatowych klasy Z w Oświęcimiu od km 0+000,00 do km 0+956,00, w tym przebudowa trzech skrzyżowań na małe ronda (dotyczy skrzyżowań: z ul. Słowackiego, z ul. Sobieskiego i z ul. Śniadeckiego oraz skrzyżowania ul. Pilata ul. Nojego), przebudowa nawierzchni jezdni, zatok postojowych oraz autobusowych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa chodników i zjazdów, przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci cieplnej, sieci teletechnicznej oraz sieci gazowej.

Decyzja Wojewody Małopolskiego jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22 – w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury – pokój nr 4 (parter), w poniedziałki w godz. 900-1645, a od wtorku do piątku w godz. 745-1500, telefon nr 012 39 21 655.

Na ww. decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Jednocześnie informuje się, iż niniejsze obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, w Urzędzie Gminy Oświęcim (właściwym ze względu na przebieg drogi) i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim i Urzędu Gminy Oświęcim, a także na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości (wykaz stron do zawiadomienia jest identyczny jak do zawiadomienia o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego).