30.04.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o wznowieniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonana śluzę w lewym wale rzeki Soły w km 0+910 – Legalizacja” oraz postanowienie Wójta Gminy Oświęcim oraz pisma do wiadomości dla stron niniejszego postępowania

Oświęcim, 30 kwietnia 2024 r.

Znak sprawy: WS.6220.1.2022

Obwieszczenie

Dotyczy: postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

29 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Oświęcim wydał postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonaną śluzę w lewym wale rzeki Soły w km 0+910” – LEGALIZACJA.

Wznowienie postępowania wynika z przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wnioskodawcą jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10,
34-300 Żywiec.

Raport został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie.

Kontakt do osoby prowadzącej sprawę

Informacji w sprawie udziela Żelisława Noworyta, tel. (033) 844-95-27 e-mail: z.noworyta@gminaoswiecim.pl, pracownik Wydziału Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu Gminy Oświęcim.

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

/-/ z up Wójta
Anna Fajfer
Kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska

Skany pism do wiadomości dla stron postępowania:

WS.6220.1.2022_obiweszczenie_wójta_gminy_oświęcim

WS.6220.1.2022_postanowienie_i_inne_pisma_wójta_gminy_oświęcim