15.02.2024

Obwieszczenie – zawiadomienie dla stron postępowania GA.6220.8.2023.III – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu oraz tworzyw sztucznych na działce nr 857/2 Monowice

Oświęcim, dnia 13 lutego 2024 r.

Znak sprawy:

GA.6220.8.2023.III

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek dnia 17 lipca 2023 r. Inwestora: Anna Marcela prowadząca działalność: Anna Marcela KOLMET, ul. Fabryczna 50, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu oraz tworzyw sztucznych”, na działce nr 857/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynności tych można dokonać do 8 marca 2024 r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie. Z dokumentacją sprawy, w tym opiniami właściwych organów można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 23, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem 33 842 92 22, w godzinach pracy Urzędu.

Ze względu na powyższe, na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy – do 22 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze obwieszczenie opublikowano na okres co najmniej 14 dni w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim (na tablicy ogłoszeniowej), stronie internetowej www.oswiecim.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej w dniu: 15.02.2024 r.