28.10.2019

Obwieszczenie – zawiadomienie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego bloku gazowo-parowego o mocy 116 MWe + pismo do wiadomości

Oświęcim, dnia 24 października 2019 r.

Znak sprawy:

GA.6220.13.2019.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w nawiązaniu do art. 36 §1, art. 49 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m   s t r o n y    p o s t ę p o w a n i a,

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15 października 2019 r. inwestora – Synthos Dwory 7 Sp. z o. o., Sp. J., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej instalacji spalania paliw na terenie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J. w Oświęcimiu, poprzez budowę Nowego Bloku Gazowo-Parowego o maksymalnej mocy 116 MWe wraz z towarzyszącą infrastrukturą, planowanego na działkach nr 1773/37, 1773/38, 1773/53, 1773/95 obręb Monowice oraz 2653/7, 2653/38, 2653/48, 2653/61, 2653/76, 2653/80, 2653/98, 2653/101, 2653/102, 2653/117, 2653/120, 2653/131, 2653/132, 2653/162, 2653/163, 2653/164, 2653/165, 2653/167, 2653/171, 2653/172, 2653/203, 2653/204, 2653/208, 2653/217, 2653/220, 2653/221, 2653/231, 2653/232, 2653/278, 2653/282, 2653/283, 2653/308, 2653/314; 4126/1, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia ww. sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 31 grudnia 2019 r. Przed wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie wymagane jest uzyskanie pozytywnych opinii wydanych przez organ ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej i właściwego do oceny wodnoprawnej. Powyższy fakt oraz konieczność zapewnienia możliwości zapoznania się przez strony z całością dokumentacji sprawy przed wydaniem decyzji zadecydowały o przedłużeniu niniejszego postępowania.

Ponadto informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania w każdym jego stadium. Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pok. 22.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje, że jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. §2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim.