09.10.2019

Obwieszczenie – zawiadomienie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 października 2019 r. o wydaniu decyzji nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trzeciej linii do produkcji XPS na terenie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J.

Oświęcim, dnia 9 października 2019 r.

Znak sprawy: GA.6220.7.2019.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m      s t r o n y      p o s t ę p o w a n i a,

wydaniu w dniu 9 października 2019 r. decyzji nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o. o., Sp. J., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim – obejmującej przedsięwzięcie pn.: „Budowa trzeciej linii do produkcji XPS obejmująca: przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego oraz magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjno-magazynowy, budowę budynku technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, instalacjami wewnętrznymi, budowę fundamentów pod urządzenia technologiczne, budowę wiaty, budowę dwóch zbiorników izobutanu oraz zbiornika CO2 w obszarze istniejącej Instalacji IPPC Produkcji Tworzyw Styrenowych zlokalizowanej na terenie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. j, 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1”, na działkach nr 1773/36, 1773/95 obręb Monowice, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art.  49 stawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

§  1.  Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§  2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art.  49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie o wydaniu decyzji, która podlega zaskarżeniu organ, który wydał decyzję udostępnia na wniosek strony odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM

JANUSZ CHWIERUT