08.03.2012

Obwieszczenie

       OBWIESZCZENIE
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia  w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic:  Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi  a także obszarów dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r.

 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XIV/240/11z dnia 26 października 2011r. Prezydent Miasta Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic: Zatorskiej, Batorego i Królowej Jadwigi, a także obszarów dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. – w zakresie ustaleń § 3 ust. 12, § 7 ust. 1, § 10 ust. 4, §12 ust. 5, 7, 8, 10, § 31 ust. 1 pkt 1, § 37 oraz załącznika nr 2 do uchwały  Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r.

       OBWIESZCZENIE
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia  w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic:  Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi  a także obszarów dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r.

 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XIV/240/11z dnia 26 października 2011r. Prezydent Miasta Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic: Zatorskiej, Batorego i Królowej Jadwigi, a także obszarów dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. – w zakresie ustaleń § 3 ust. 12, § 7 ust. 1, § 10 ust. 4, §12 ust. 5, 7, 8, 10, § 31 ust. 1 pkt 1, § 37 oraz załącznika nr 2 do uchwały  Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r.

w dniach od 14 marca 2012r. do 12 kwietnia 2012r. w siedzibie w Urzędzie Miasta Oświęcim w Wydziale Urbanistyki i Architektury, 32-600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23, I piętro pokój nr 22, w dni pracy urzędu: w poniedziałki, środy, czwartki od 9.00 do 15.00,  wtorki od godz. 9.00 do 16.00, piątki od godz. 9.00 do 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2012r.  w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Zaborska 2, I piętro sala nr 15 o godzinie 14.00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi należy wnieść do Prezydenta Miasta Oświęcim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 26 kwietnia 2012r. w Urzędzie miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub na jego adres.