30.03.2012

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Oświęcim
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu dla terenu leżącego przy skrzyżowaniu ulic Sadowej,  Zatorskiej i Batorego
 

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Oświęcim
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu dla terenu leżącego przy skrzyżowaniu ulic Sadowej,  Zatorskiej i Batorego
 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),  a także w nawiązaniu do uchwały Nr VII/75/11 Rady Miasta Oświęcim  z dnia 30 marca 2011r.
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu dla terenu leżącego przy skrzyżowaniu ulic Sadowej,  Zatorskiej i Batorego

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 kwietnia 2012r. do 9 maja 2012r., w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, I piętro pok. nr 22, w godz. od  12.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012r. (wtorek), o godzinie 14:00, w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, I piętro sala nr 15.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy wnieść do Prezydenta Miasta Oświęcim, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 23 maja 2012r. w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub na jego adres.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1, 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
o w/w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
o prognozie oddziaływania na środowisko w/w opracowania.
Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w/w projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:  um@um.oswiecim.pl  lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2012r., w Urzędzie Miasta Oświęcim lub na jego adres.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.