21.07.2011

Ogłoszenie

Urząd Miasta Oświęcim zamierza stworzyć bazę danych osób zainteresowanych pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej w spółkach z udziałem Gminy Miasto Oświęcim, spełniających wymogi określone w art.10a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 – t.jedn.).

Mieszkańcy miasta zainteresowani ujęciem ich w w/w bazie danych, mogą złożyć aplikacje w Urzędzie Miasta – Wydział Nadzoru, Kontroli i Analiz w terminie do 20 sierpnia 2011 r.

Aplikacja powinna zawierać: CV, kserokopię dyplomu złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla celów tworzenia bazy danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Jednocześnie informuje się, że ujęcie w bazie danych nie gwarantuje powołania na członka rady nadzorczej w/w spółek.