21.11.2022

OGŁOSZENIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2023

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LV/874/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2023 Prezydent Miasta Oświęcim  ogłasza w dniu 21 listopada 2022 r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach „Wypoczynek dzieci i młodzieży”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Turystyka i krajoznawstwo”, „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych” w 2023 roku

I. Cele, rezultaty, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja stacjonarnego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Oświęcimia; zajęcia mogą być prowadzone w formie półkolonii, spotkań/imprez rekreacyjnych zapewniających ciekawe spędzanie wolnego czasu, itp. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a organizator wypoczynku jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Oświęcimiu. Wypoczynek winien być przeprowadzony w czasie ferii zimowych tj. w okresie od 30 stycznia do 12 lutego 2023 r. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania w ramach wypoczynku stacjonarnego, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od 1 stycznia do 12 lutego 2023 r.
Celem zadania jest organizacja wypoczynku stacjonarnego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.
Rezultatami zadania będą:
1) Organizacja określonej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
2) Stworzenie mieszkańcom Oświęcimia – dzieciom i młodzieży, możliwości wzięcia udziału w wypoczynku oraz w ciekawych przedsięwzięciach podczas ferii zimowych,
3) Ilość osób, które wezmą udział w wypoczynku,
4) Organizacja różnego rodzaju zajęć podczas ferii zimowych.
Rezultaty muszą być policzalne i możliwe do sprawdzenia, a ich osiągnięcie udokumentowane w sprawozdaniu z realizacji zadania.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1) Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim umożliwiającego udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez właściwe polskie związki sportowe lub podmioty upoważnione (z wyłączeniem lig zawodowych), w tym udział w zawodach i organizacja zawodów wynikających z kalendarzy właściwych związków sportowych. Zorganizowane zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe w sporcie. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące ilości adresatów zadania, w tym z miasta Oświęcim, kategorii wiekowych, wskazanie rodzaju współzawodnictwa, w którym uczestniczą członkowie klubu. Plan zajęć szkoleniowych należy uwzględnić w harmonogramie realizacji zadania. Działania ujęte w ofercie realizacji zadania, nie mogą być realizowane i finansowane przez placówki oświatowe lub inne miejskie jednostki organizacyjne (np. w klasach sportowych, oddziałach SMS, sekcjach sportowych MOSiR). Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
Z uwagi na sezonowość dyscyplin sportowych, dopuszcza się możliwość złożenia oferty na realizację zadań w okresie krótszym niż od stycznia do grudnia 2023 r.

2) Organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci przez kluby sportowe prowadzące szkolenie sportowe w starszych grupach wiekowych lub organizacje pozarządowe posiadające umowę o współpracy z klubem sportowym gwarantującym możliwość kontynuacji szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu. Zadanie musi być prowadzone na terenie miasta i mieć na celu umożliwienie dzieciom z miasta Oświęcim podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowań sportowych poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz przygotowanie zawodników do kontynuacji szkolenia, poznanie zasad i etyki rywalizacji sportowej, poznanie zasad gry i form współzawodnictwa w danej dyscyplinie sportu. Zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe w sporcie. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące ilości adresatów zadania, w tym z miasta Oświęcim, kategorii wiekowych, informację o możliwości kontynuowania szkolenia sportowego oraz plan zajęć szkoleniowych, który powinien znaleźć się w harmonogramie realizacji zadania. Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

3) Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym
Organizacja ważnych imprez sportowych na terenie Miasta Oświęcim. W przypadku, gdy impreza będzie miała charakter masowy, Oferent jest zobowiązany uzyskać stosowne zezwolenia na jej organizację. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Celem realizacji ww. zadań jest stworzenie możliwości udziału mieszkańców miasta Oświęcim w zorganizowanych zajęciach sportowych, podniesienie sprawności fizycznej, wdrażanie idei sportowego trybu życia, zaangażowanie mieszkańców w sportowe życie miasta, udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez właściwe polskie związki sportowe lub podmioty upoważnione, udział w zawodach i organizacja zawodów wynikających z kalendarzy właściwych związków sportowych, podniesienie znaczenia miasta jako ważnego ośrodka sportowego oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w dużych wydarzeniach sportowych, a także integrację mieszkańców poprzez wspólny udział w imprezach.

Rezultatami zadań 2.1., 2.2, 2.3 będą:
1) organizacja konkretnej ilości treningów,
2) organizacja wydarzeń sportowych w mieście Oświęcim,
3) ilość zawodników biorących udział w szkoleniu sportowym i w wydarzeniach sportowych,
4) udział mieszkańców miasta Oświęcim w szkoleniu sportowym,
5) udział mieszkańców miasta w wydarzeniach i prestiżowych imprezach sportowych.
Rezultaty muszą być policzalne i możliwe do sprawdzenia, a ich osiągnięcie udokumentowane w sprawozdaniu z realizacji zadania i można je mierzyć m.in. poprzez: prowadzony dziennik zajęć, listę startową, sprawozdanie lub protokół z zawodów, dokumentację fotograficzną, liste obecności, wykaz uczestników zadania/wydarzenia lub w inny wskazany sposób, adekwatny do rodzaju zadania.

3. Turystyka i krajoznawstwo

1) Organizacja spacerów turystycznych po mieście Oświęcim. Zadanie powinno być ogólnodostępne w liczbie minimum 4 spacerów trwających minimum 90 minut każdy. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: 1 maja do 31 października 2023 r.
2) Organizacja rowerowych wycieczek turystycznych po Aglomeracji Oświęcimskiej
Zadanie powinno być ogólnodostępne w liczbie minimum 4 wycieczek rowerowych trwających minimum 120 minut każda. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: 1 maja do 31 października 2023 r.

Celem zadań jest promocja walorów turystycznych miasta Oświęcim i pozostałych gmin Aglomeracji Oświęcimskiej.
Rezultatami zadań będą:
1) ilość spacerów lub wycieczek,
2) ilość uczestników spacerów lub wycieczek.
Rezultaty muszą być policzalne i możliwe do sprawdzenia, a ich osiągnięcie udokumentowane w sprawozdaniu z realizacji zadania.

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1) Przedsięwzięcia
Organizacja na terenie miasta Oświęcim imprez artystycznych i wydarzeń kulturalnych m.in.: wystaw, warsztatów, koncertów, spotkań, konkursów, murali, itp. – przedsięwzięcia winny być ogólnodostępne w miejscu i czasie realizacji zadania z zachowaniem obowiązujących przepisów. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
2) Opracowanie wydawnictw w tym m. in.: publikacji historycznych, książek, albumów muzycznych itp., które powinny być, poprzez poruszaną tematykę, związane z miastem Oświęcim. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia informacji o wpływie opracowania na promocję Miasta Oświęcim oraz do rzetelnego przygotowania opracowania, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji oraz przedłożenia projektu opracowania w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim.
Termin realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.
Zadanie 1: Celem jest udział mieszkańców miasta Oświęcim w zorganizowanych przedsięwzięciach kulturalnych oraz poszerzenie oferty kulturalnej dla oświęcimian
Zadanie 2: Celem zadania jest upowszechnienie i propagowanie wśród mieszkańców miasta oraz innych odbiorców, historii Oświęcimia, zapoznanie ich z dorobkiem artystów związanych z miastem Oświęcim lub mieszkających w mieście Oświęcim
Rezultatami zadań będą:
1) ilość przedsięwzięć,
2) ilość uczestników,
3) ilość wydawnictw,
4) poszerzenie wiedzy o mieście wśród mieszkańców.
Rezultaty muszą być policzalne i możliwe do sprawdzenia, a ich osiągnięcie udokumentowane w sprawozdaniu z realizacji zadania.

5. Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych

W ramach zadania wspierane będą działania, których celem będzie rozwój społeczności lokalnych, zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Oświęcimia oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw. Przedsięwzięcia w ramach zadania winny być bezpłatne oraz przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów.
Termin realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
Celem zadania jest zaktywizowanie mieszkańców miasta, zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz powstanie nowych inicjatyw i przedsięwzięć, w których mogą oni brać udział.
Rezultatami zadania będą:
1) ilość przedsięwzięć dla mieszkańców miasta,
2) ilość uczestników zadania,
3) ilość nowych inicjatyw aktywizujących mieszkańców Oświęcimia.
Rezultaty muszą być policzalne i możliwe do sprawdzenia, a ich osiągnięcie udokumentowane w sprawozdaniu z realizacji zadania.

Kwota przeznaczona na realizację zadań:
a) Wypoczynek dzieci i młodzieży 10 000 zł
b) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 345 000 zł
c) Turystyka i krajoznawstwo 4 000 zł
d) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 84 000 zł
e) Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych 6 000 zł
Łącznie 449 000 zł

II. Zasady przyznawania dotacji, realizacji i rozliczania zleconego zadania:
1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
2) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
3) posiadają własny wkład finansowy w wysokości co najmniej 1 zł i dysponują
odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,
4) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę,
5) nie posiadają  zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym,
6) nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Miasta Oświęcim i innych jednostek organizacyjnych miasta.
2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r.
3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2023”.
4. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.
5. Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania inne środki finansowe niż dotacja, związane z realizacją zadania, sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia podpisania umowy, o ile okres ten zawiera się w terminie realizacji zadania. Ta sama zasada dotyczy wkładu rzeczowego oraz osobowego.
6. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
7. Dopuszcza się dowolne dokonywanie zmian w poszczególnych pozycjach kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty realizacji zadania publicznego. W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej, Zleceniobiorca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zleceniodawcy.
Wniosek wraz z uzasadnieniem zmian należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, a  aktualizację oferty, po jej wcześniejszym odblokowaniu, należy przesłać poprzez generator wniosków na https://witkac.pl w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.
8. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
9. W ramach realizacji zadań, podczas których organizacja będzie korzystała z pracy wolontariuszy lub społecznej pracy członków organizacji obowiązkowe będzie dołączenie do sprawozdania z wykonania tego zadania karty czasu pracy/oświadczenia wolontariusza zawierającego: nazwę organizacji, nazwę zadania, nr umowy dotacyjnej, czas realizacji, liczbę przepracowanych godzin, szacunkowy koszt godziny pracy, opis wykonywanych czynności, datę ich świadczenia, zatwierdzenie karty/oświadczenia przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz, podpis wolontariusza/członka organizacji (formularz dostępny u Zleceniodawcy).
10. Oferent zobowiązany jest przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO; w szczególności zapewnić zachowanie poufności danych przez kadrę zaangażowaną w realizację zadania oraz dopuszczać do przetwarzania danych wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania.
III. Termin i sposób składania ofert:
1. Oferta
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania poprzez generator wniosków na stornie internetowej https://witkac.pl oraz dostarczenie potwierdzenia złożenia oferty (podpisanego przez osobę/y upoważnione) w formie papierowej na dziennik podawczy Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 lub elektroniczne (zeskanowanego potwierdzenia) na adres e-mail: pm@um.oswiecim.pl
Do oferty należy dołączyć wypis z ewidencji innej niż Krajowy Rejestr Sądowy, potwierdzający sposób reprezentacji podmiotu i wskazujący osoby upoważnione do jego reprezentowania, jeśli Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji miasta Oświęcim w 2023 r.:
1) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
2) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
3) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
4) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. Zarządu)
5) wydatki na działalność polityczną i religijną,
6) wydatki, które merytorycznie nie są związane z realizacją zadania.
W ofercie należy wskazać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, mieszczącą się w terminie jego realizacji, wskazanym dziale I ogłoszenia
3. Termin złożenia oferty
Oferty należy składać poprzez generator wniosków na stronie https://witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. do godziny 15.30. 
W tym samym terminie, tj. do 12 grudnia do godziny 15.30 należy złożyć „Potwierdzenie złożenia oferty” wygenerowane na stronie https://witkac.pl i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji (pod uwagę brana jest data wpływu dokumentu do Urzędu Miasta Oświęcim):
– na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 1, ul. Zaborska 2, .
– lub wysyłając skan na adres e-mail: pm@um.oswiecim.pl
Oferty złożone w inny sposób oraz te z niezachowanymi terminami złożenia oferty i potwierdzenia – zostaną odrzucone.
4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
Krystyna Płachta, Kinga Banda tel. 33 842 91 51, Marek Tarnowski tel. 33 842 91 50.

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.
1. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim. Ocena formalna obejmuje:
1) kompletność złożenia oferty (oferta wraz z wymaganymi załącznikami),
2) terminowość złożenia oferty i potwierdzenie złożenia oferty,
3) zgodność wymaganych podpisów osób upoważnionych.
Niespełnienie powyższych wymogów skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Oceny merytorycznej dokonuje komisja konkursowa.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Stwierdzonych na etapie oceny braków merytorycznych nie będzie można uzupełniać
i poprawiać. Będą miały one wpływ na niższą ocenę oferty. Protokoły ze spotkań komisji wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów przedkłada się Prezydentowi Miasta. W przypadku wątpliwości w ocenie merytorycznej, Komisja konkursowa może poprosić Oferenta o dodatkowe dokumenty i przedstawienie niezbędnych informacji. Jeśli z ważnych przyczyn wspólne spotkanie Komisji w celu oceny wniosków nie jest możliwe, dopuszcza się się formę online oceny ofert.
Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:
1) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – 0, 1 pkt
2) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – 0-3 pkt
3) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – 0-3 pkt
4) Ocena planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania –
       1 pkt – do 15%   
       2 pkt – 15,01%-30%   
       3 pkt – powyżej 30 %   
5) Ocena planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – 0-3 pkt
6) Analiza i ocena realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: -2,-1, 0, 1, 2 pkt
Suma punktów: 15
Komisja konkursowa zaakceptuje i zarekomenduje Prezydentowi Miasta oferty, które otrzymają minimum 10 pkt.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, Oferenci, którym zaproponowano  kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia poprzez generator wniosków https://witkac.pl zaktualizowanej oferty, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia.
Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną odblokowując jednocześnie ofertę w  generatorze wniosków. Złożenie aktualizacji oferty odbywa się poprzez poprawienie jej treści w generatorze i ponowne zatwierdzenie przez osoby upoważnione ze strony Oferenta.

Uwaga:
– niezłożenie aktualizacji oferty w terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez Oferenta.
– złożenie aktualizacji, w której nie uzupełniono wskazanych braków merytorycznych może spowodować odrzucenie oferty.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji w zakresie niewpływającym na zmianę oceny kryteriów wyboru oferty.
Prezydent Miasta zatwierdza zaktualizowane oferty realizacji zadania.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 r. Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
– na stronie internetowej https://oswiecim.pl
– w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Organizacje, którym dotacja nie zostanie przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie. Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.
V. Informacja  o  zrealizowanych zadaniach publicznych i środkach przekazanych na ich realizację w ramach procedury konkursowej i w trybie pozakonkursowym w latach 2021 i 2022
Tryb konkursowy – Wypoczynek dzieci i młodzieży
2021 r.: 8 500 zł
2022 r.: 26 200 zł
Tryb pozakonkursowy – Wypoczynek dzieci i młodzieży
2021 r.: 0 zł
2022 r.: 13 800 zł
Tryb konkursowy – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2021 r.: 330 000 zł
2022 r.: 390 000 zł
Tryb pozakonkursowy – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2021 r.: 0 zł
2022 r.: 0 zł
Tryb konkursowy – Turystyka i krajoznawstwo
2021 r.: 0 zł
2022 r.: 8 000 zł
Tryb pozakonkursowy – Turystyka i krajoznawstwo
2021 r.: 0 zł
2022 r.: 0 zł
Tryb konkursowy – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2021 r.: 72 000 zł
2022 r.: 100 000 zł
Tryb pozakonkursowy – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2021 r.: 5 000 zł
2022 r.: 0 zł
Tryb konkursowy – Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych
2021 r.: 6 000 zł
2022 r.: 7 000 zł
Tryb pozakonkursowy – Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych
2021 r.: 0 zł
2022 r.: 0 zł
Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2021 i 2022 są dostępne na stronie internetowej https://oswiecim.pl.

Link do ogłoszenie w BIP – kliknij