21.04.2015

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr LVII/1104/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia
29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim

z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015".

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr LVII/1104/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia
29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim

z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 21 kwietnia 2015 r. III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 47 231,00 zł

Wakacje letnie 2015
Organizacja wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacji letnich; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a organizator wypoczynku jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wypoczynek winien być przeprowadzony w czasie wakacji letnich tj.
w okresie od 27 czerwca do 31 sierpnia 2015 r., natomiast wydatki związane z realizacją zadania pokryte ze środków własnych, a wliczone w koszty zadania, mogą być wykazane
w ofercie od dnia 21 kwietnia 2015 r.
Termin realizacji: 21 kwietnia – 31 sierpnia 2015 r.

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 100 000,00 zł

Organizacja wystawy plenerowej na terenie Starego Miasta w Oświęcimiu Przedsięwzięcie musi mieć formę ogólnodostępną i bezpłatną. Tematyka wystawy powinna dotyczyć historii miasta Oświęcim i być udostępniona na okres minimum 3 miesięcy. Organizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych. Oferent powinien mieć doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.
Termin realizacji: od czerwca do grudnia 2015 r.

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące
do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
– prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
– zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
– posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,
– dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,
– przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
– nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego
na rok 2015”.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Uwaga!
w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzory ofert dostępne są:
-na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
-na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
-w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51

Załączniki do oferty  (obowiązkowe):
– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany oraz zawierać informację o osobach upoważnionych do reprezentowania, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli, w przypadku braku tej informacji w wypisie, organizacja zobowiązana jest przedstawić aktualny statut  (kopie składanych dokumentów należy potwierdzić za „zgodność z oryginałem” na dzień składania oferty);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
i osiągnięcia Wnioskodawcy;

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji miasta Oświęcim w 2015 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. Zarządu)
e) wydatki na działalność polityczną i religijną.

Wynagrodzenie za obsługę księgową – związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania – może być pokryte w wysokości nie większej niż 2% z kwoty udzielonej dotacji.

3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście
na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2015 r., tzn. że za złożoną
w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynęła do Urzędu Miasta najdalej w dniu 13 maja 2015 r.
Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.

Koperta powinna być oznaczona:
nazwą organizacji lub pieczęcią
dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2015"

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
Krystyna Płachta, Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51,

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Brak wymaganych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w ofercie, oferent jest zobowiązany
do dokonania korekty błędów na złożonej ofercie w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Niepoprawienie błędów w terminie do 3 dni od powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Protokoły ze spotkań komisji, wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.
Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – 0,1 pkt
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – 0,1,2,3 pkt
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – 0,1,2,3 pkt
4. Ocena planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
do 15% – 1 pkt
15,01%-30% – 2 pkt
powyżej 30,01% – 3 pkt
5. Ocena planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – 0,1,2,3 pkt
6. Analiza i ocena realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. – 0,1,2,3 pkt
Maksymalna ilość punktów – 16 pkt

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa zaakceptuje oferty, które otrzymają minimum 9 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 czerwca 2015 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Środki z dotacji mogą być wykorzystane od dnia podpisania umowy.
Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania wydatki własne związane z realizacją zadania sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia rozpoczęcia realizacji zadania, ale nie wcześniej niż od daty ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzjao przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl

Organizacje, którym dotacja nie zostanie przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.
Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.

Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z p. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie
i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności ich wprowadzenia oraz po podpisaniu aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz
z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.

V. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych i środkach wykorzystanych na ich realizację w ramach procedury konkursowej i w trybie pozakonkursowym w latach 2014
i 2015:

2014 r.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – 47 398,86 zł

2015 r.*
Wypoczynek dzieci i młodzieży – 10 600,00 zł

*środki przekazane na organizację ferii zimowych w 2015 r.
Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2014 i 2015 są dostępne na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl