18.11.2015

Ogłoszenie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2016 rok

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr   XIV/243/15  Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016".
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 18 listopada 2015 r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań:

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr   XIV/243/15  Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016".
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 18 listopada 2015 r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań:

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i  wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Ferie zimowe 2016 – kwota 15.000,00 zł
Organizacja  wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie ferii zimowych; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a organizator wypoczynku jest zobowiązany przygotować
i przeprowadzić wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Oświęcimiu.
Termin realizacji: 16-31 stycznia 2016 r.
 
2 Turystyka i krajoznawstwo – kwota 12.424,00 zł

1. Preferowana organizacja imprez i wyjazdów turystycznych ogólnodostępnych dla mieszkańców miasta
Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2016 r.

2.  Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w centrum miasta
Punkt Informacji Turystycznej powinien być zlokalizowany w rejonie Starego Miasta
w Oświęcimiu, dostępny dla osób niepełnosprawnych, czynny minimum 6 dni w tygodniu, minimum 8 godzin dziennie.
Zadaniem PIT będzie w szczególności:
 nieodpłatna obsługa turystów w zakresie informacji o atrakcjach turystycznych miasta Oświęcim, bazie hotelowej, gastronomicznej, komunikacji zbiorowej, itp.,
 obsługa przewodnicka lub pomoc w zorganizowaniu obsługi przewodnickiej po trasach turystycznych wyznaczonych w Oświęcimiu dla zewnętrznych grup turystycznych  (dopuszcza się możliwość częściowej odpłatności) oraz dla grup szkolnych z miasta Oświęcim (nieodpłatnie),
 dystrybucja materiałów promocyjnych o Oświęcimiu udostępnionych przez Urząd Miasta,
 bieżący nadzór nad oznakowaniem PIT,
 oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne PIT w formie uzgodnionej z Wydziałem Promocji Miasta Oświęcim,
 prowadzenie statystyki odwiedzin PIT w okresach miesięcznych,
 bieżąca współpraca z Miejskim Punktem Informacji Turystycznej i Wydziałem Promocji Miasta.
W PIT realizowane mogą być inne działania zaproponowane przez oferenta i zaakceptowane przez Urząd Miasta Oświęcim.   
Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodne
z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych. Obsługa turystów powinna być prowadzona w językach: polskim, angielskim lub niemieckim.  
Termin realizacji: od 1 kwietnia  do 30 listopada 2016 r.
 
3  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – kwota 440.230,00 zł

1. Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim mającego  na celu udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez właściwe polskie związki sportowe lub podmioty upoważnione (z wyłączeniem lig zawodowych), w tym udział                             w zawodach wynikających z kalendarzy właściwych związków sportowych.
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące kategorii wiekowych i wskazanie rodzaju współzawodnictwa, w którym uczestniczą członkowie klubu.
Działania ujęte w ofercie realizacji zadania, nie mogą być jednocześnie zajęciami realizowanymi  przez placówki oświatowe (klasy sportowe).
Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć.
Termin realizacji:  od stycznia do grudnia  2016 r.

2. Organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci na terenie miasta Oświęcim przez kluby sportowe lub podmioty posiadające umowę o współpracy z klubem sportowym (w dyscyplinie, w której prowadzona jest szkółka), gwarantującą możliwość kontynuacji szkolenia sportowego w danej dyscyplinie na terenie miasta Oświęcim. Zadanie ma na celu  umożliwienie dzieciom udziału  w zajęciach szkoleniowych, podnoszących ich kwalifikacje sportowe oraz przygotowanie zawodników do wyczynowego uprawiania sportu, poznanie zasad  i etyki rywalizacji sportowej, poznanie zasad gry i form współzawodnictwa w danej dyscyplinie sportu.
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące grup wiekowych uczestników szkolenia.
Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć.
Termin realizacji:  od stycznia do grudnia  2016 r.

3. Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim lub  międzynarodowym.
Organizacja ważnych imprez sportowych ma na celu  podniesienie znaczenia miasta jako ważnego ośrodka sportowego oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w dużych wydarzeniach sportowych a także integrację mieszkańców poprzez  wspólny  udział w tych imprezach.
Oferent jest zobowiązany przedstawić informację, czy impreza jest imprezą masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia  20.03.2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.611 z późn.zm.)
Termin realizacji:  od stycznia do grudnia  2016 r.
 
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwota 73.500,00 zł

1. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych w tym m.in.: festiwali, wystaw, warsztatów, koncertów, konferencji, spotkań, konkursów – preferowane przedsięwzięcia ogólnodostępne. Przedsięwzięcia muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin realizacji:  od stycznia do grudnia  2016 r.

2. Opracowanie wydawnictw w tym m.in.: publikacji historycznych, książek, albumów muzycznych – opracowania  powinny być związane z miastem Oświęcim poprzez poruszaną tematykę. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia informacji o wpływie opracowania na promocję Miasta Oświęcim. Oferent zobowiązany jest do rzetelnego przygotowania opracowania, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji oraz przedłożenia projektu opracowania w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim.
Termin realizacji:  od stycznia do grudnia  2016 r.

3.  Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko – przedsięwzięcia kulturalne: tj. koncerty, wystawy, konferencje, konkursy i inne wydarzenia powinny zostać zorganizowane na terenie Miasta Oświęcim, być ogólnodostępne i bezpłatne dla mieszkańców i innych uczestników. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin realizacji: sierpień 2016 r.

5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – kwota 6.500,00 zł

Organizacja spotkań, konkursów i innych przedsięwzięć przybliżających historię, kulturę                          i tradycje miast partnerskich Oświęcimia, w tym organizacja spotkań mieszkańców tych miast
z mieszkańcami Oświęcimia. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Dotacja udzielona będzie na pokrycie kosztów programowych oraz pokrycie kosztu transportu przy wyjazdach zagranicznych.
Termin realizacji:  od stycznia do grudnia  2016 r.

6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – kwota 400.820,00 zł

1. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
Cel zadania:
objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego na terenie miasta Oświęcim, posiadającymi zezwolenie Prezydenta Miasta Oświęcim na ich prowadzenie.
Adresaci:
dzieci i młodzież z terenu miasta Oświęcim, pochodzący w szczególności z rodzin alkoholowych, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym.
Formy prowadzenia:
a) placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej, która zapewnia opiekę                      i wychowanie,  pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
b) placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej, która w szczególności organizuje zajęcia: socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, a także realizuje indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
Warunki realizacji zadania:
a) zadanie należy realizować w placówce wsparcia dziennego na terenie miasta Oświęcim, 5 razy w tygodniu, minimum 5 godzin dziennie  (w uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin, może być dostosowana do lokalnych potrzeb),
b) placówka oraz pracująca w niej kadra muszą spełniać wymagania określone  w ustawie z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),
c) placówka zobowiązana do prowadzenia dokumentacji dotyczącej dziecka zgodnie z regulaminem organizacyjnym (regulamin placówki  należy dołączyć do oferty),
d) nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2016 r.

2.  Organizacja czasu wolnego oraz wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
Adresatami zadania są osoby i rodziny dotknięte problemem alkoholowym z terenu miasta Oświęcim.
Zadanie polegało będzie na dofinansowaniu działań mających na celu pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, a także realizacji przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy.
Zadanie należy realizować  minimum 5 razy w tygodniu po  5 godzin dziennie, na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2016 r.

7. Ochrona i promocja zdrowia – kwota 170.016,00 zł

1.  Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa             

Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim,
-dla dzieci, młodzieży, dorosłych – mieszkańców Oświęcimia,
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę i lokal zapewniające możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2016 r.

2. Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
-od poniedziałku do piątku  minimum 4 godziny dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin można dostosować do lokalnych potrzeb).
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, lokal oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2016 r.

3. Poprawa jakości opieki nad osobami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby poprzez dofinansowanie działalności podmiotów prowadzących opiekę hospicyjną
Zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia.
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę i lokal przystosowany do świadczenia opieki na chorymi w terminalnej fazie choroby.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2016 r.

8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – kwota 65.940,00 zł

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu
Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
-poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie zabiegów rehabilitacyjnych,
-poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie oraz w dni wolne  od pracy, niedziele i święta w zależności od potrzeb, zabiegów pielęgniarskich.
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać lokal, wykwalifikowaną kadrę oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.                                   
W uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin można dostosować do lokalnych potrzeb.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2016 r.

9. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – kwota 161.551,00 zł

1. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz  zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim
Zadanie obejmować będzie w szczególności:
– zakup i przygotowanie karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku,
– bieżące zapewnienie wody do picia dla znajdujących się zwierząt w schronisku,
– bieżące oczyszczanie boksów, uzupełnianie piasku oraz porządkowanie terenu wokół boksów, wietrzenie pomieszczeń,
– utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach wewnątrz budynku tj. pomieszczeniu biurowym, kuchni  do przygotowywania karmy dla zwierząt oraz w pomieszczeniach sanitarnych,
– prowadzenie ewidencji zwierząt przyjmowanych i wydawanych ze schroniska, zgodnie
z przekazaną przez Urząd Miasta Oświęcim dokumentacją,
–  wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,
  prawidłowa gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– prawidłowa gospodarka wodno – ściekowa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– podpisanie umowy oraz ścisła współpraca z lecznicą weterynaryjną na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezpańskich zwierząt w schronisku, zgodnie z wcześniej z przyjętymi
i praktykowanymi wymogami w tym zakresie – zapewnienie środków transportu do przewozu zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia
– prowadzenie patroli na terenie miasta z częstotliwością nie mniejszą niż 1 x na 3 tygodnie,
a w okresie godowym 1 x na tydzień, prowadzenie całodobowego dyżuru telefonicznego, codziennie (dni robocze, niedziele i święta), celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
– wyłapywanie psów, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone na terenie miasta Oświęcim, przy użyciu odpowiednich do wyłapywania urządzeń i środków,
– -prowadzenie rejestru zgłoszeń, określającego imię i nazwisko zgłaszającego lub imię                              i nazwisko funkcjonariusza Straży Miejskiej dokonującego zgłoszenia ze wskazaniem podmiotu inicjującego zgłoszenie, datę wraz z podaniem godziny zgłoszenia, przybliżone miejsce zlokalizowania bezdomnego psa, czasookres reakcji z równoczesnym uwzględnieniem momentu podjęcia działań, ich zakończenia, istotnych okoliczności towarzyszących jeżeli takie zachodziły,
– zbieranie potrąconych zwierząt z: dróg publicznych gminnych, dróg i terenów wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Oświęcim – na zgłoszenie funkcjonariusza Straży Miejskiej lub pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim,
– Schronisko powinno być otwarte co najmniej 35 godzin w tygodniu (dni robocze, niedziele
i święta),
– zadanie winno być realizowane zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim, określanym corocznie uchwałą Rady Miasta Oświęcim, zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.),
– podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia Schroniska na zasadach określonych w Regulaminie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu,
– prowadzący Schronisko pełni funkcję zarządcy obiektów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Jego zadania będą polegały na bieżącej konserwacji obiektów i urządzeń technicznych Schroniska, należytym utrzymaniu obiektów w zakresie napraw, a także wykonywaniu remontów wynikających z niewłaściwej konserwacji i dokonywanych napraw. Na prowadzącym Schronisko spoczywa również obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, która winna się znajdować na terenie Schroniska i być udostępniana na każde żądanie Zamawiającego. Kopie protokołów z przeglądów należy przekazywać Zamawiającemu w terminie 7. dni od daty ich przeprowadzenia,
– zamawiający przeprowadza kwartalne kontrole oraz prowadzi książkę przeglądów technicznych, w której odnotowywane są zakresy niezbędnych prac naprawczo-konserwacyjnych z terminem ich  realizacji. W przypadku niewykonania ww. prac, po dwukrotnym wezwaniu prowadzącego Schronisko, Gmina Miasto Oświęcim zleca wykonanie przedmiotowych prac innym podmiotom, a następnie potrąca ich koszt z przyznanej dotacji,
– poza środkami finansowymi przekazanym w ramach dotacji na wsparcie ww. zadania publicznego, Gmina Miasto Oświęcim będzie ponosić koszty: ubezpieczenia obiektów Schroniska od ognia i innych zdarzeń losowych; inwestycji oraz remontów (nie stanowiących remontów bieżących i konserwacji) na terenie Schroniska, w miarę środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasta Oświęcim.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2016 r.

Kwota 158.551,00 zł

2. Opieka nad bezdomnymi kotami
Zadanie należy realizować poprzez dokarmianie bezpańskich kotów, podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie populacji bezpańskich kotów – uruchomienie 8 punktów dokarmiania, pomoc wolontariuszy (6-7 osób), polegająca na podawaniu karmy, podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków bytu zwierząt. Podawanie w karmie środków antykoncepcyjnych, poddawanie w lecznicy weterynaryjnej zabiegom kastracji i sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów i zwierząt chorych. Podejmowanie działań edukacyjnych i akcji informacyjnych,  współorganizacja imprez  (np. Dni otwarte schroniska).
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2016 r.
Kwota 3.000,00 zł

10. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– kwota 6.000,00 zł

Poradnictwo prawne i  księgowe dla organizacji pozarządowych
Zadanie należy realizować oddzielnie dla poradnictwa prawnego i księgowego:
– w siedzibie Centrum  Organizacji Pozarządowych przy ul. Partyzantów 1 w Oświęcimiu, które zostanie nieodpłatnie udostępnione oferentom przez Urząd Miasta Oświęcim,
– nieodpłatnie dla organizacji pozarządowych działąjcych na terenie miasta Oświęcimia,
– minimum 2 razy w miesiącu, po 2 godziny dziennie  w godzinach popołudniowych.
Nieodpłatnego poradnictwa mogą udzielać:
1. W zakresie poradnictwa finansowo-księgowego:
– certyfikowani księgowi, biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi,
– absolwenci  studiów wyższych o kierunku ekonomicznym,
– osoby posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu ustawy o rachunkowości.
2. W zakresie poradnictwa prawnego:
– adwokaci,
– radcowie prawni,
– doradcy podatkowi,
– osoby, które:
a) ukończyły wyższe studia  prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub ukończyły zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

W ofercie należy przedstawić szczegółowe zasady organizacji poradnictwa i planowanych działań informacyjnych.
Poradnictwo powinno obejmować sprawy związane z działalnością statutową organizacji  w zakresie zadań określonych w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
Dopuszcza się złożenie oddzielnych ofert dla poradnictwa prawnego i poradnictwa księgowego.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2016 r.
 


Kwoty przeznaczone na dotacje są określone w projekcie budżetu miasta Oświęcim na 2016 rok. Ostateczne kwoty zostaną  ustalone po uchwaleniu przez Radę Miasta Oświęcim budżetu miasta Oświęcim na 2016 rok.

 


II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do podmiotów uprawnionych,  mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące
do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
 prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
 posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,
 dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,
 przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 nie posiadają  zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit.               a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm).

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego
na rok 2016”.

4. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego  i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

5. W przypadku dotacji w kwocie 100.000 zł i powyżej 100.000 zł, Zleceniodawca może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150% wysokości dotacji.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Uwaga!
w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzory ofert dostępne są:
na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  
na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51

b) załączniki do oferty  (obowiązkowe):
– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany oraz zawierać informację o osobach upoważnionych do reprezentowania, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli, w przypadku braku tej informacji w wypisie, organizacja zobowiązana jest przedstawić aktualny statut (kopie składanych dokumentów należy potwierdzić za „zgodność z oryginałem” na dzień składania oferty);                                
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
i osiągnięcia Wnioskodawcy;
– dodatkowo do ofert na zadanie „prowadzenie szkolenia sportowego” oraz „organizacja  i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci” należy dołączyć: listę zawodników zawierającą imię  i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie kategorii oraz tygodniowy plan zajęć szkoleniowych, który w przypadku zmian w terminach lub miejscu prowadzenia zajęć, należy na bieżąco uaktualniać.

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji miasta Oświęcim w 2016 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. Zarządu)
e) wydatki na działalność polityczną i religijną,
f) wydatki, które merytorycznie nie są związane z realizacją zadania,
g) wynagrodzenie za obsługę księgową związaną z realizacją zleconego zadania, przekraczające próg 2% dotacji udzielonej na zadanie.

3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście
na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2015 r., tzn., że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynęła do Urzędu Miasta najdalej w dniu 9 grudnia 2015 r.
Oferty  przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.

Koperta powinna być oznaczona:  
nazwą organizacji lub pieczęcią
dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2016"  
 
4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
zadania 1- 5 i 10: Krystyna Płachta tel. 33 842 91 51,  Marek Tarnowski 33 842 91 50,
zadania 6-8: Irena Wojtaszczyk, Iwona Szczerbic tel. 33 842 93 10,
zadanie 9: Agata Jezior tel. 33 842 91 23.

IV.  Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,  
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Brak  wymaganych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w ofercie, oferent jest zobowiązany
do dokonania korekty błędów na złożonej ofercie w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Niepoprawienie błędów w terminie do 3 dni od powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Protokoły ze spotkań komisji, wraz  z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano  kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.
Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:
1. Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – punkty 0,1
2. Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – punkty 0,1,2,3
3. Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – punkty 0,1,2,3
4. Ocenę planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania – punkty
do 15% – 1, 15,01%-30% – 2, powyżej 30,01% – 3
5. Ocenę planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – punkty 0,1,2,3
6. Analizę i ocenę realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – punkty 0,1,2,3
Maksymalna ilość punktów 16

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa zaakceptuje oferty, które otrzymają minimum 9 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia  2016 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Środki z dotacji mogą być wykorzystane od dnia podpisania umowy.
Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania wydatki własne związane z realizacją zadania sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia  rozpoczęcia realizacji zadania.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta.

Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
Organizacje, którym dotacja nie zostanie przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.
Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie
i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności ich wprowadzenia oraz po podpisaniu aneksu do umowy.  Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz
z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.

V. Informacja  o  zrealizowanych zadaniach publicznych i środkach  przekazanych na ich realizację w ramach procedury konkursowej i w trybie pozakonkursowym w latach 2014 i 2015:

Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2014 i 2015 są dostępne w pełnym ogłoszeniu konkursowym dołączony poniżej i na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl

Oświęcim, 18  listopada 2015 r.