07.12.2010

Ogłoszenie naboru na rachmistrzów spisowych

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 (NSP 2011) 

Ogłoszenie naboru na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań w 2011 r.

  Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2010 r. Nr 47, poz. 277) Prezydent Miasta Oświęcim – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy miasto Oświęcim.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 (NSP 2011) 

Ogłoszenie naboru na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań w 2011 r.

  Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2010 r. Nr 47, poz. 277) Prezydent Miasta Oświęcim – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy miasto Oświęcim.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:
1. mieć ukończone 18 lat,
2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowane osoby z wyższym wykształceniem,
studenci),
3. być dyspozycyjnym z uwagi na 3 miesięczny okres pracy,
4. być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,
5. posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego
i skutecznego komunikowania się z respondentami,
6. być asertywnym, uprzejmym i cierpliwym, umieć zachować spokój podczas prowadzenia
rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
7. być obowiązkowym, rzetelnym i starannym,
8. posiadać zdolność obsługi komputera, znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz
umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych,
9. wykazać się dostateczną wiedzą podczas egzaminu kończącego szkolenie,
10. wykazywać się doskonałą znajomością języka polskiego,
11. zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy miasto Oświęcim.
 

Rachmistrzem może zostać osoba (z UE) nie będąca obywatelem Polski, musi jednak wykazać się
doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe
będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska
– adresu zamieszkania
– nr telefonu, adres e-mail
– data urodzenia
– PESEL
– NIP
– miejsce zatrudnienia, nauki – nazwa i adres
– w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
– w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2. Dokument poświadczający wykształcenie,
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk),
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa
skarbowe) (druk),
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p. zm.)
(druk).
 

HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów
5 stycznia – 25 luty 2011 r. – obowiązkowe szkolenie rachmistrzów – czas trwania szkolenia: 4 dni.
Szkolenie zakończone będzie egzaminem.
1 marca – 17 marca 2011 r. – obchód przedspisowy.
6 kwietnia – 7 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla
rachmistrzów.
8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. – przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego.
1 lipca – 21 lipca 2011 r. – rozliczenie finansowe z rachmistrzem.
 

Informacje dodatkowe:
Umowy zlecenia będą podpisane z osobami, które pozytywnie zakończą szkolenie. Osoba, która nie
weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu. W trakcie szkolenia
rachmistrzowie zostaną zapoznani z metodologią spisu, obsługą przenośnego urządzenia
elektronicznego typu hand – held oraz z działaniem aplikacji do wypełniania formularza spisowego.
Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona zostanie według odrębnych zasad.
Umowy zlecenia z rachmistrzami będą podpisane – na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego –
przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego
szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy
statystycznej.
Rachmistrzom spisowym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy
publicznych.
Wynagrodzenie rachmistrzów określa art. 20 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277).
 

Oferty należy składać w terminie do 16 grudnia 2010 r. na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta
Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub bezpośrednio do Wydziału Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim ul. Solskiego 2 pok. 10, 32-600 Oświęcim.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne,
nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Tarłowska – pracownik Wydziału Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim ul. Solskiego 2 pok. 10, pod nr tel. 33 84 29 330.
 

Pliki do pobrania:
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o niekaralności
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych