09.10.2012

Ogłoszenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Oświęcim

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. z.) a także w nawiązaniu do uchwał Rady Miasta Oświęcim Nr LXI/644/09 z dnia 29 grudnia 2009r. i Nr LXIII/689/10 z dnia 24 lutego 2010r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym III wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Oświęcim nr LIX/594/06 z dnia 29.03.2006, w zakresie stref C1, E4 oraz obszaru MN leżącego w strefie A1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Oświęcim

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. z.) a także w nawiązaniu do uchwał Rady Miasta Oświęcim Nr LXI/644/09 z dnia 29 grudnia 2009r. i Nr LXIII/689/10 z dnia 24 lutego 2010r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym III wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Oświęcim nr LIX/594/06 z dnia 29.03.2006, w zakresie stref C1, E4 oraz obszaru MN leżącego w strefie A1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 25 października 2012 r. do 23 listopada 2012 r. w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, I piętro pok. nr 22, w godz. od 12.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25, 32-600 Oświęcim, parter Sala Ślubów o godzinie 1300.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcimia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z art. 40 i 54 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr199,poz.1227), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź ustnie do protokołu. z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2012 roku.