06.07.2012

ogłoszenie o konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.37.2012 z dnia 5.07.2012r. Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza z dniem 6 lipca 2012 roku konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego.

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.37.2012 z dnia 5.07.2012r. Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza z dniem 6 lipca 2012 roku konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze Starego Miasta, której realizacja pozwoli na podniesienie jakości przestrzeni publicznej podkreślając szczególny kontekst kulturowy. Konkurs pozwoli na uzyskanie wszechstronnego i szerokiego spektrum spojrzenia na przestrzeń tego fragmentu miasta, a uzyskane z konkursu wnioski stanowić będą podstawę wytycznych dla przyszłego planu miejscowego, co pozwoli uniknąć ekspansji niekontrolowanych i przypadkowych działań inwestycyjnych.
Konkurs stwarza szansę projektu zagospodarowania terenów w rejonie Starówki, który porządkowałby tę część Oświęcimia jednocześnie dając początek szerszej wizji rozwoju centrum miasta dążącej do stworzenia sieci przestrzeni publicznych od Rynku poprzez planowane Ogrody Europy, kładkę pieszą do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau jak i w kierunku dworca kolejowego. Autorzy mają możliwość zasugerowania sposobu wykorzystania zadanego terenu. Zakłada się pewną otwartość programu, pozostawiając uczestnikom konkursu wskazanie strategicznych decyzji projektowych.
Organizatorem Konkursu jest Gmina Miasto Oświęcim – Urząd Miasta Oświęcim. Konkurs zorganizowany jest przy współpracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Krakowie (SARP). Regulamin konkursu wraz z załącznikami graficznymi na płycie CD rozprowadza biuro SARP O/Kraków, Plac Szczepański 6.
Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu jednoetapowego i studialnego, bez kwalifikacji wstępnych. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, jak i osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które: nie podlegają wykluczeniu w postępowania zgodnie z art. 24 ustawy PZP oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 w/w ustawy; posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, jak również posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową.
Termin nadsyłania pytań do Regulaminu upływa 27 lipca 2012. Termin złożenia prac konkursowych upływa 24 września 2012 roku. Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator konkursu niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu na stronie www.sarp.krakow.pl