07.12.2021

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Oświęcim, dnia 1 grudnia 2021 r.

Znak sprawy:

GA.6720.235.2019.II

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/116/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia, zawiadamiam 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt studium (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 15 grudnia 2021r. do 14 stycznia 2022r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim – Wydział Architektury i Urbanistyki ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, I piętro pok. 22 – po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu – mailowo na adres malgorzata.potaczek@um.oswiecim.pl, zuzanna.sanak@um.oswiecim.pl lub telefonicznie pod numerami 33 842 92 21, 33 842 92 72, a także na stronie internetowej: oswiecim.pl

Dyskusja publiczna (w zakresie objętym wyłożeniem) nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022r. w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Jagiełły 25, 32-600 Oświęcim, parter Sala Ślubów o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium.

Uwagi do projektu Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2022r. do Prezydenta Miasta Oświęcim w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres na adres: um@um.oswiecim.pl

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Oświęcim.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu Studium obejmuje:

 1. Rysunek Studium w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:

  1. korekty granic terenu pod nową część cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochronną,

  2. zmiany funkcji terenu we wschodniej części miasta z terenu P/U na teren IT,

  3. rozszerzenia funkcji MN o usługi na działkach 1528/9 i 1831/140,

  4. rozszerzenia funkcji MN na całe działki o numerach 720/39, 720/41 oraz 1624/1,

  5. włączenia działek nr 1624/1, 1626/2, 1627/3, 1629 do terenów zabudowy jednorodzinnej,

 1. Tekst Studium w części wyróżnionej w tekście kolorem, w zakresie:

  1. zapisów dotyczących odnawialnych źródeł energii (ich mocy) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r., poz. 1873),

  2. dopuszczenia możliwości budowy parkingów na terenach o funkcji U, U1, MW, MN/MW.

Załącznik Do Progn. Oświadczenie

Strona Tytułowa Z Podpisem

Projekt Studium Uwarunkowania Rysunek

Projekt Studium Tekst

Projekt Studium Kierunki Rysunek

Projekt Studium Infrastruktura Woda Kanalizacja Rysunek

Projekt Studium Infrastruktura Gaz Ciepło Energia Rysunek

Prognoza Oddziaływania Na środowisko Tekst

Prognoza Oddziaływania Na środowisko Rysunek

 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą – art. 13 RODO

Na podst. art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) – DZ.U.UE L119, w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim,

z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt: iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 8429307 lub na adres siedziby administratora

Cele przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu rozpatrzenia wniosku/uwagi na potrzeby ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 17 pkt 11-14, w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 12 pkt 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Odbiorcy Twoich danych

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa – Wojewodzie Małopolskiemu oraz projektantowi, na podstawie umowy powierzenia.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

 3. prawo ograniczenia przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych prawo, o którym mowa w art. 15 lit g RODO (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych – imię, nazwisko i adres – jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych wniosek/uwaga nie będzie rozpatrywany.