08.06.2017

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Oświęcim, 2 czerwca 2017r.
Znak sprawy:
GA.6721.86.78.2016.II

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XXIII/436/ z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu. – zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Oświęcim, 2 czerwca 2017r.
Znak sprawy:
GA.6721.86.78.2016.II

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XXIII/436/ z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu. – zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego niniejszym projektem planu są zgodne z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXIII/436/ z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 czerwca 2017r. do 14 lipca 2017r. w Urzędzie Miasta Wydziale Architektury i Urbanistyki 32 – 600 Oświęcim; ul. Jagiełły 23, I piętro pok. 22 – w godzinach urzędowania.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie ponownie także na stronie internetowej Urzędu: www.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 27 czerwca 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, I piętro sala nr 15. o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2017r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Oświęcim 32 – 600 Oświęcim; ul. Zaborska 2, (Dziennik Podawczy),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Oświęcim, 32 – 600 Oświęcim; ul. Zaborska 2
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.