27.04.2017

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Prezydent Miasta Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wysokie Brzegi (uchwała Nr XXI/405/2016 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wysokie Brzegi). Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 4 maja 2017 r. do 5 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, w pok. nr 22 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim pod adresem: http://www.um.oswiecim.pl/. Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, w sali nr 15 o godzinie 15:00.

Prezydent Miasta Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wysokie Brzegi (uchwała Nr XXI/405/2016 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wysokie Brzegi). Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 4 maja 2017 r. do 5 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, w pok. nr 22 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim pod adresem: http://www.um.oswiecim.pl/. Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, w sali nr 15 o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim na adres: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub na adres e-mail: um@um.oswiecim.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2017r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Prezydenta Miasta Oświęcim na adres: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub na adres e-mail: um@um.oswiecim.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.