25.10.2016

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu studium

Oświęcim, dnia 20 października 2016r.

Znak sprawy:
GA.6720.1.244.2014.II

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LI/968/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w dniach od dnia 2 listopada 2016r. do 1 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim – Wydział Architektury i Urbanistyki ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, I piętro pok. 22 – w godzinach urzędowania.

Oświęcim, dnia 20 października 2016r.

Znak sprawy:
GA.6720.1.244.2014.II

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LI/968/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w dniach od dnia 2 listopada 2016r. do 1 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim – Wydział Architektury i Urbanistyki ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, I piętro pok. 22 – w godzinach urzędowania.

Ponadto projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu: www.web.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 listopada 2016r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim I piętro sala nr 15.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2016r. do Prezydenta Miasta Oświęcim 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2 (Dziennik Podawczy) lub przesłać na jego adres.
Uwaga powinna zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Oświęcim.