15.05.2014

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu projektu planu miejscowego

Znak sprawy:
GA.6721.65.160.2013.II

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), a także w nawiązaniu do uchwały Nr XXXIV/643/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, ul. Zaborską, ul. Batorego i ul. Zatorską – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Znak sprawy:
GA.6721.65.160.2013.II

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), a także w nawiązaniu do uchwały Nr XXXIV/643/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, ul. Zaborską, ul. Batorego i ul. Zatorską – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 22 maja 2014r. do 24 czerwca 2014r., w siedzibie w Urzędzie Miasta Oświęcim Wydział Architektury i Urbanistyki ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim I piętro pok. nr 22, w godz. od  9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 czerwca 2014r. (wtorek) o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25, 32-600 Oświęcim, parter Sala Ślubów.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Oświęcim, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 9 lipca 2014r. w Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub na jego adres.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1, 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje: o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o prognozie oddziaływania na środowisko w/w opracowania.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:  um@um.oswiecim.pl  lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2014r., w Urzędzie Miasta Oświęcim lub na jego adres.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.