15.01.2013

Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Oświęcim

Na podstawie art. 54 ust.2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277, z późn. zm.) oraz podjętej przez Radę Miasta Oświęcim  Uchwały Nr XVIII/340/12 z dnia 29 lutego 2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/199/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r., w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, zawiadamiam o udostępnieniu do wglądu w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim” z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Oświęcim

Na podstawie art. 54 ust.2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277, z późn. zm.) oraz podjętej przez Radę Miasta Oświęcim  Uchwały Nr XVIII/340/12 z dnia 29 lutego 2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/199/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r., w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, zawiadamiam o udostępnieniu do wglądu w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim” z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Z niezbędną dokumentacją powstałą, w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim” w zakresie, o którym mowa powyżej i w związku z przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko  można zapoznać się od 23 stycznia 2013r. do 21 lutego 2013r. w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, 32 – 600 Oświęcim, I piętro pok. 22 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00.

Stosownie do art. 39, ust.1, pkt 4, art.40, w związku z art. 54, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277, z późn. zm.), zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym,w terminie od 23 stycznia 2013r. do 21 lutego 2013r. na adres:Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32 – 600 Oświęcim, e-mail: um@um.oswiecim.pl
Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim – Prezydent Miasta Oświęcim, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późniejszymi zmianami).