02.08.2011

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych.  Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23. 

Prezydent Miasta Oświęcim

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych.  Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23. 

1.Lokal przy ul. Łukasiewicza 6B
 Dotychczasowa branża: przemysłowa
 Powierzchnia użytkowa: 14,75 m²
 Stawka czynszu do licytacji za m²: 20,00 zł
 Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr.
 Wysokość wadium: 363,00 zł.   
Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2011r. o godz. 10ºº

2.   Lokal przy ul. Bema 12
 Powierzchnia użytkowa: 35,11 m²
 Stawka czynszu do licytacji za m²: 11,00 zł
 Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan., c.o.
 Wysokość wadium: 475,00 zł.   
 Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2011r. o godz. 10³º

3.   Lokal przy ul. Zawidzkiego 2
 Dotychczasowa branża: usługowa
 Powierzchnia użytkowa: 43,42 m²
 Stawka czynszu do licytacji za m²: 30,00 zł
 Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan., c.o.
 Wysokość wadium: 1.602,00 zł.   
 Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2011r. o godz. 11ºº

Uwagi :

1.Lokal z poz. nr 3  znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Eurodom Spółka z o.o.
2.Lokal z poz. 2 – wynajem na działalność biurową bądź usługową. W lokalu konieczny jest rozdział energii elektrycznej z uwagi na jeden licznik z lokalem sąsiadującym.
3.Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu   z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
4.Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru  użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
5.Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
6. Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
7. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą  Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
8. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
9.  Przeglądu lokali można dokonać w dniu 12.08.2011 po wcześniejszym uzgodnieniu  z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
10. Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady  Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.
11. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie  oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
 –  dowód tożsamości;  w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z  właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), a w przypadku reprezentacji przez inną osobę –  pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
 –  oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych  należnych Gminie Miasto Oświęcim,
 –  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i  przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
12. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 22 sierpnia 2011r.  na konto ZBM  nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w  Zatorze – za  potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto  ZBM.
      Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone  niezwłocznie  po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
13. Regulamin przetargu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych zamieszczone  są na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 23.
14.Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu.     W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale  Podatkowym U. M.
15.Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.