17.11.2011

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Górnickiego 20 obejmującej działkę pgr 1922/3 o pow.247 m2 zabudowaną budynkiem  wielorodzinnym 2-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 107,16 m2 i budnkiem gospodarczym o pow. zabudowy 31,50 m2.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz nie posiada ustanowionej służebności gruntowej (drogi koniecznej). Dojazd odbywa się przez działki 1922/2 i pgr 1922/7.

Prezydent Miasta Oświęcim

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Górnickiego 20 obejmującej działkę pgr 1922/3 o pow.247 m2 zabudowaną budynkiem  wielorodzinnym 2-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 107,16 m2 i budnkiem gospodarczym o pow. zabudowy 31,50 m2.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz nie posiada ustanowionej służebności gruntowej (drogi koniecznej). Dojazd odbywa się przez działki 1922/2 i pgr 1922/7.

Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodę, kanalizację. Faktyczna powierzchnia działki 1922/3 odbiega od powierzchni działki zapisanej w ewidencji gruntów.
W 2005 r. została przeprowadzona ekspertyza budowlana budynku. W stosunku do nieruchomości zostały wydane dwie decyzje PINB.7356-32/06 z dnia 9.01.2007 r. i z dnia 4.03.2009 r. nakazujące wykonanie określonych robót budowlanych doprowadzających budynek do stanu zezwalającego na jego dalsze użytkowanie. 
Działka znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwałony uchwalą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w jednostce 1B 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Oświęcim i ujawniona jest w księdze wieczystej KR1E/00014669/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści trzy tysiące  złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z p. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął w dniu 7 listopada 2011 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108).
Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
Wadium w pieniądzu wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) i należy je wpłacić w terminie do dnia 16 grudnia 2011 r. Wpłaty wadium należy dokonać na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z  2004r. nr 167, poz.1758 z p. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.