20.08.2014

Ogłoszenie o przetargu

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu:
– przy ul. Stolarskiej składającą się z działek: dz.2364 pow.198m2, dz.340 pow.874m2 KR1E/00029280/9, dz.2501/2 pow.237m2, dz.338 pow.559m2 KR1E/00029281/6, miasto Oświęcim obręb Oświęcim. Działki sąsiadują ze sobą i tworzą jedną całość, w kształcie kwadratu. Teren płaski i równy. Przez środek terenu przebiega sieć kanalizacyjna do sąsiednich budynków. Media dostępne w sąsiedztwie. 
Nieruchomości znajdują się w obszarze, w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu uchwalonego uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2007 r. – w sektorze 13 w jednostce planistycznej: U – tereny usług, w granicach strefy A bezpośredniej ochrony konserwatorskiej

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu:
– przy ul. Stolarskiej składającą się z działek: dz.2364 pow.198m2, dz.340 pow.874m2 KR1E/00029280/9, dz.2501/2 pow.237m2, dz.338 pow.559m2 KR1E/00029281/6, miasto Oświęcim obręb Oświęcim. Działki sąsiadują ze sobą i tworzą jedną całość, w kształcie kwadratu. Teren płaski i równy. Przez środek terenu przebiega sieć kanalizacyjna do sąsiednich budynków. Media dostępne w sąsiedztwie. 
Nieruchomości znajdują się w obszarze, w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu uchwalonego uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2007 r. – w sektorze 13 w jednostce planistycznej: U – tereny usług, w granicach strefy A bezpośredniej ochrony konserwatorskiej

– pl. Kościuszki 2 stanowiąca działkę 2370 pow.203 m2 KR1E/00030300/6, miasto Oświęcim obręb Oświęcim, zabudowaną budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym pochodzącym z przełomu XIX i XX w. w zwartej zabudowie. W budynku znajdują się dwa mieszkania na parterze i dwa na piętrze, wyposażone w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz ogrzewanie piecowe. Liczniki energii elektrycznej i wody zdemontowane. Budynek o pow. zabudowy 110,00 m2 o pow. użytkowej 115,82 m2 i kubaturze 891,24 m3. Budynek podpiwniczony z nieużytkowym strychem, murowany z cegły, otynkowany tynkiem cementowo – wapiennym. Nad piwnicami strop Kleina na belkach stalowych. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachówką. Stolarka okienna i drzwiowa mocno zdewastowana. Budynek po pożarze w bardzo złym stanie technicznym. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i wszelkie prace remontowe i budowlane wymagają zgody konserwatora zabytków. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu wydał decyzję znak: PINB.7356-9/10/WH z dnia 27.09.2010 r. o nakazie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektu. Brak świadectwa energetycznego dla budynku.
Nieruchomość znajduje się w obszarze, w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu uchwalonego uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2007 r. – w sektorze 13 w jednostce planistycznej: UM – tereny usługowo – mieszkaniowe, w granicach strefy A bezpośredniej ochrony konserwatorskiej.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu nieruchomość znajduje się w obszarze, którego układ urbanistyczny podlega ochronie konserwatorskiej, a ponadto budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Oświęcimia. Wszelkie roboty budowlane wymagają uzgodnienia bądź opiniowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.000.000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.):
– grunt przy ul. Stolarskiej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,
– Pl. Kościuszki 2 podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony dnia 24 czerwca 2014 r.
Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
Wadium w pieniądzu wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 29 października 2014 r. na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
W sprawie oględzin budynku należy się kontaktować z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12 tel.33 842 40 51.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 8429 218.