28.08.2014

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o dotacje na 2015r.

KOMUNIKAT  PREZYDENTA  MIASTA  OŚWIĘCIM
O PRZYJMOWANIU WNIOSKóW O UDZIELENIE  DOTACJI W ROKU 2015

na prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków, zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Oświęcim

Na podstawie  art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) ogłaszam, że do dnia 15 września 2014r. przyjmowane będą wnioski o dotacje na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

KOMUNIKAT  PREZYDENTA  MIASTA  OŚWIĘCIM
O PRZYJMOWANIU WNIOSKóW O UDZIELENIE  DOTACJI W ROKU 2015

na prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków, zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Oświęcim

Na podstawie  art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) ogłaszam, że do dnia 15 września 2014r. przyjmowane będą wnioski o dotacje na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

1. Wykaz prac, na które można uzyskać dotację:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

2. Zasady przyznawania dotacji:
O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

O przyznaniu dotacji decyduje Rada Miasta Oświęcim, która  uchwala przyznanie dotacji.

3.  Terminy i sposób składania wniosków:
Wniosek winien zawierać:
1. pełną nazwę wnioskodawcy,
2. zakres planowanych do wykonania prac uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w przypadku robót budowlanych zatwierdzony przez właściwy organ projekt budowlany,
3. termin i miejsce realizacji,
4. kosztorys określający zakres prac,
5. określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
      Przedsiębiorca ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc publiczną – de minimis, ma obowiązek przedłożyć do wniosku:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

Wypełnione wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pokój Nr 1 – Dziennik Podawczy.

4. Dodatkowych informacji udziela:
Zuzanna Sanak – inspektor  w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, tel. 033 842 92 72.