30.09.2011

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dotacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM
O PRZYJMOWANIU WNIOSKóW O UDZIELENIE  DOTACJI
W ROKU 2012 ( II NABóR)

na prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków, zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Oświęcim, niestanowiących  własności  miasta  Oświęcim

Na podstawie  art. 40 ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.81 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162,poz.1568 z późn. zm.) 

ogłaszam, że do dnia 20.12.2011 r. przyjmowane będą wnioski o dotacje na nakłady konieczne związane z ochroną zabytków na prace w 2012  r.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM
O PRZYJMOWANIU WNIOSKóW O UDZIELENIE  DOTACJI
W ROKU 2012 ( II NABóR)

na prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków, zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Oświęcim, niestanowiących  własności  miasta  Oświęcim

Na podstawie  art. 40 ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.81 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162,poz.1568 z późn. zm.) 

ogłaszam, że do dnia 20.12.2011 r. przyjmowane będą wnioski o dotacje na nakłady konieczne związane z ochroną zabytków na prace w 2012  r.

1. Wykaz prac, na które można uzyskać dotację:
1)sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2)przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
3)wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4)opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5)wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
6)sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7)zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8)stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie
niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9)odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10)odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11)odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12)modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które
posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14)uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15)działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów  zabytku, zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16)zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
17)zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

2. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacje na prace związane z ochroną zabytków mogą otrzymać właściciele, wieczyści użytkownicy lub osoby posiadające inny tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. 

Dotacja nie może zostać udzielona:
       1) jeżeli nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
       w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
        2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych łącznie przez Miasto Oświęcim i pochodzących  
        z innych  źródeł przekroczyłaby wysokość 100% nakładów koniecznych na
        prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

O przyznaniu dotacji decyduje Rada Miasta Oświęcim, która  uchwala przyznanie dotacji.

3.  Terminy i sposób składania wniosków:
Wniosek winien zawierać:
1)pełną nazwę wnioskodawcy,
2)zakres planowanych do wykonania prac uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
a w przypadku robót budowlanych zatwierdzony przez właściwy organ projekt budowlany ( pozwolenie na budowę ),
3)termin i miejsce realizacji,
4)kosztorys określający zakres prac,
5)określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
      Przedsiębiorca ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc publiczną – de minimis, ma obowiązek przedłożyć do wniosku:
1)wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz 
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2)informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U.53, poz.311) – załącznik rozporządzenia stanowi Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wypełnione wnioski należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pokój Nr 1 – Dziennik Podawczy.

4. Dodatkowych informacji udziela:
Pani Dorota Niedziela – podinspektor  w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, tel. 033 842 92 72, dorota.niedziela@um.oswiecim.pl

5.Wykazy prac, na które udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl
Wnioskodawcy, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomieni pisemnie.

 

Oświęcim, dn. 30 września 2011 r.