06.10.2011

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Oświęcim
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim

 Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XIII/199/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia uchwalonego uchwałą Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2006r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Oświęcim
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim

 Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XIII/199/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia uchwalonego uchwałą Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2006r.

Zmiana studium obejmuje cały obszar miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych, z wyłączeniem strefy usługowej C1 oraz terenu ograniczonego ulicami Zaborską, Zatorską, Batorego i Królowej Jadwigi – zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium, na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska nr 2, 32-600 Oświęcim w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Na podstawie art.39 ust.1 pkt 1, art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1277 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim uchwalonego uchwałą Rady Miasta Oświęcim nr LIX/594/06 z dnia 29 marca 2011r.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu prognozy. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska nr 2, 32-600 Oświęcim w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.