06.10.2011

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Oświęcim
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim

 Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XIII/199/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia uchwalonego uchwałą Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2006r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Oświęcim
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim

 Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XIII/199/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia uchwalonego uchwałą Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2006r.

Zmiana studium obejmuje cały obszar miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych, z wyłączeniem strefy usługowej C1 oraz terenu ograniczonego ulicami Zaborską, Zatorską, Batorego i Królowej Jadwigi – zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium, na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska nr 2, 32-600 Oświęcim w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Na podstawie art.39 ust.1 pkt 1, art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1277 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim uchwalonego uchwałą Rady Miasta Oświęcim nr LIX/594/06 z dnia 29 marca 2011r.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu prognozy. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska nr 2, 32-600 Oświęcim w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

Font Resize
Contrast