08.11.2018

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sadowej i Ceglanej

Oświęcim, dnia 31 października 2018r.

Znak sprawy:

GA.6721.96.4.2018.II

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sadowej i Ceglanej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr LII/1004/18 z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sadowej i Ceglanej, obejmującego obszar o powierzchni około 3,80 ha, w granicach określonych na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, w terminie do dnia 30 listopada 2018r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, przy ul. Sadowej i Ceglanej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w prognozy do Prezydenta Miasta Oświęcim w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 30 listopada 2018r.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Prezydent Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2,

  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.