21.02.2019

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulicy Chemików.

Oświęcim, dnia 14 lutego 2019 r.

Znak sprawy:

GA.6721.99.3.3018.II

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulicy Chemików.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr III/26/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulicy Chemików, obejmującego obszar o powierzchni około 2,3 ha położony w rejonie ul. Chemików i ronda Armii Krajowej, w granicach określonych na załączniku graficznym do w/w uchwały.

Względem ww. projektu planu miejscowego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zawiadamiam również o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 13 marca 2019r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Prezydent Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2,

  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uchwała o przystąpieniu