16.02.2017

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

Oświęcim, dnia 9 lutego 2017r.
Znak sprawy:
GA.6721.88.7.2017.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa

Oświęcim, dnia 9 lutego 2017r.
Znak sprawy:
GA.6721.88.7.2017.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z póżn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z póżn. zm.),Prezydent Miasta Oświęcim zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały nr XXIX/569/16 z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa obejmującego działkę nr 3382.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w terminie do dnia 15 marca 2017r.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, a także ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.