20.07.2017

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

Oświęcim, dnia 13 lipca 2017r.
Znak sprawy:
GA.6721.82.16.2017.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Garbarską, Kilińskiego, Chodniki, Legionów

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XXXIV/654/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Garbarską, Kilińskiego, Chodniki, Legionów.
Przedmiotem planu jest teren wskazany w załączniku graficznym do w/w uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w terminie do dnia 20 sierpnia 2017r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Oświęcim, dnia 13 lipca 2017r.
Znak sprawy:
GA.6721.82.16.2017.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Garbarską, Kilińskiego, Chodniki, Legionów

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XXXIV/654/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Garbarską, Kilińskiego, Chodniki, Legionów.
Przedmiotem planu jest teren wskazany w załączniku graficznym do w/w uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w terminie do dnia 20 sierpnia 2017r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.