28.08.2017

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego – 23.08.2017

Oświęcim, 23 sierpnia 2017 r.
Znak sprawy
GA.6721.89.7.2017.II
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Oświęcim, 23 sierpnia 2017 r.
Znak sprawy
GA.6721.89.7.2017.II
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), Prezydent Miasta Oświęcim zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XXXV/684/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują obszar położony w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga, wskazany na załączniku graficznym do w/w uchwały.
Przedmiotowa uchwała dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://web.um.oswiecim.pl/bip/dokumenty/pliki/103/30297.pdf.

  

Zgodnie z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej dokumentacji w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, w terminie do dnia 29 września 2017r. na adres: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub na adres mailowy: um@um.oswiecim.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzeni