10.09.2013

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu
w rejonie ul. Kolbego , obejmującego działki geodezyjne nr : 711/4, 712/1, 713/9, 714/8, 706/12, 707/3, 708/3

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r. z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały nr XL/741/13 z dnia 28 sierpnia 2013r. o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kolbego , obejmującego działki geodezyjne nr : 711/4, 712/1, 713/9, 714/8, 706/12, 707/3, 708/3 – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu
w rejonie ul. Kolbego , obejmującego działki geodezyjne nr : 711/4, 712/1, 713/9, 714/8, 706/12, 707/3, 708/3

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r. z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały nr XL/741/13 z dnia 28 sierpnia 2013r. o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kolbego , obejmującego działki geodezyjne nr : 711/4, 712/1, 713/9, 714/8, 706/12, 707/3, 708/3 – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 4 października 2013r.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, a także ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.