15.05.2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

                                                                                                                        Oświęcim, dnia 13 maja 2014r.

Znak sprawy:
GA.6721.68.2.2014.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Chopina w Oświęcimiu.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póżn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr LI/967/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  położonego w Oświęcimiu w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina

                                                                                                                        Oświęcim, dnia 13 maja 2014r.

Znak sprawy:
GA.6721.68.2.2014.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Chopina w Oświęcimiu.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póżn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr LI/967/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  położonego w Oświęcimiu w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina

oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy, uchwalonego uchwałą Nr X/133/2003 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13.08.2003r. zmienionej uchwałą Nr XXXI/595/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.01.2013r., w części dotyczącej jednostki planistycznej U6 oraz KD2 (część działek nr 1238/276 i 1238/306 przy ul. Chopina) – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem w/w opracowania jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego terenów.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 5 czerwca 2014r.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim,
ul. Zaborska 2, a także ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki tego Urzędu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.