16.07.2015

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

Oświęcim, dnia 13 lipca 2015r.

Znak sprawy:
GA.6721.79.3.2015.II

<p align="center"OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w obszarze wyznaczonym pod przebudowę magistralnego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500/MOP 5,5 MPa w Oświęcimiu

Oświęcim, dnia 13 lipca 2015r.

Znak sprawy:
GA.6721.79.3.2015.II

<p align="center"OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w obszarze wyznaczonym pod przebudowę magistralnego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500/MOP 5,5 MPa w Oświęcimiu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r, poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr X/161/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w obszarze wyznaczonym pod przebudowę magistralnego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500/MOP 5,5 MPa w Oświęcimiu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski wykraczające poza zakres określony w powołanej uchwale Rady Miasta Oświęcim nie będą podlegały rozpatrzeniu w trybie niniejszej procedury planistycznej. Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, adres: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, w terminie do dnia 13 sierpnia 2015r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.