12.09.2016

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

Oświęcim dnia 6 września 2016r.

Znak sprawy:
GA.6721.86.4.2016.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XXIII/436/16 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu. Przedmiotem planu jest teren położony w rejonie ulicy Ostatni Etap, wskazany w załączniku graficznym do w/w uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w terminie do dnia 10 października 2016r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Oświęcim dnia 6 września 2016r.

Znak sprawy:
GA.6721.86.4.2016.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XXIII/436/16 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu. Przedmiotem planu jest teren położony w rejonie ulicy Ostatni Etap, wskazany w załączniku graficznym do w/w uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w terminie do dnia 10 października 2016r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.