13.12.2017

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego – ul. Batorego

Oświęcim, dnia 6 grudnia 2017 r.

Znak sprawy:
GA.6721.92.4.2017.I

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic Zaborskiej i Batorego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XLI/766/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Oświęcim, dnia 6 grudnia 2017 r.

Znak sprawy:
GA.6721.92.4.2017.I

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic Zaborskiej i Batorego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XLI/766/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 8 stycznia 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu planu miejscowego zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Oświęcim uchwałą Nr XLI/766/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem projektu planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). Granice opracowania planu miejscowego obejmują obszar wskazany na załączniku graficznym do w/w uchwały. Przedmiotowa uchwała dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://web.um.oswiecim.pl/bip/dokumenty/pliki/103/31137.pdf.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, gromadzoną podczas prac nad projektem planu miejscowego, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej dokumentacji w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, w terminie do 8 stycznia 2018 r. na adres: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub na adres mailowy: um@um.oswiecim.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.