11.06.2012

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części działek nr 1081/39, 1081/25, 368/8, 368/11
położonych w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim w dniu 28 marca 2012 r. uchwały nr XIX/354/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 1081/39, 1081/25, 368/8, 368/11 położonych w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części działek nr 1081/39, 1081/25, 368/8, 368/11
położonych w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim w dniu 28 marca 2012 r. uchwały nr XIX/354/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 1081/39, 1081/25, 368/8, 368/11 położonych w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego.

Przedmiotem w/w opracowania jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego terenów.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do 5 lipca 2012r.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
a także ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.