30.05.2019

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia

Oświęcim, dnia 27 maja 2019 r.

Znak sprawy:

GA.6720.2.2019.II

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam:

  • o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr VI/116/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia;

  • o przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia studium oraz uwagi i wnioski dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 29 czerwca 2019 r.

 Wnioski dotyczące sporządzenia studium należy wnosić w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@um.oswiecim.pl.

Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone w formie pisemnej, na adres: Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Oświęcim lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@um.oswiecim.pl.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.

 

Formularz wniosku do studium