26.08.2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim oraz o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr LI/968/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia w jego granicach administracyjnych

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim oraz o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr LI/968/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia w jego granicach administracyjnych

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Obszar opracowania obejmuje tereny położone w granicach administracyjnych miasta Oświęcim.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30 września 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Miasta Oświęcim,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.