28.08.2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B) .

 Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr  LIII/1027/14 z dnia 25 czerwca  2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B),

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B) .

 Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr  LIII/1027/14 z dnia 25 czerwca  2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B),

uchwalonego uchwałą Nr XVIII/206/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2004r., zmienionego uchwałą Nr VII/43/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2007r.– wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem w/w opracowania jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego terenów.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 30 września 2014r.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim,
ul. Zaborska 2, a także ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki tego Urzędu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.