16.10.2015

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego

Oświęcim, dnia 12 października 2015r.

Znak sprawy:
GA.6721.78.11.2015.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Fabrycznej oznaczonego literą A

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) – zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr X/160/15 w dniu 24 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Fabrycznej oznaczonego literą A.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.
Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim 32 – 600 Oświęcim, ul. Zaborska 2 – w terminie do dnia 13 listopada 2015r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Oświęcim, dnia 12 października 2015r.

Znak sprawy:
GA.6721.78.11.2015.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Fabrycznej oznaczonego literą A

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) – zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr X/160/15 w dniu 24 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Fabrycznej oznaczonego literą A.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.
Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim 32 – 600 Oświęcim, ul. Zaborska 2 – w terminie do dnia 13 listopada 2015r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.