02.08.2016

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego

Oświęcim, dnia 26 lipca 2016r.
Znak sprawy:
GA.6721.83.3.2016.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Wysokie Brzegi

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na podstawie podjętej przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XXI/405/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wysokie Brzegi.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.

Oświęcim, dnia 26 lipca 2016r.
Znak sprawy:
GA.6721.83.3.2016.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Wysokie Brzegi

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na podstawie podjętej przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XXI/405/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wysokie Brzegi.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.