09.08.2016

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego

Oświęcim, dnia 2 sierpnia 2016r.

Znak sprawy:
GA.6721.84.3.2016.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały nr XXI/406/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w terminie do dnia 12 września 2016r.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, a także ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.

Oświęcim, dnia 2 sierpnia 2016r.

Znak sprawy:
GA.6721.84.3.2016.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały nr XXI/406/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w terminie do dnia 12 września 2016r.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, a także ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.